ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท อีสานเทคโนโลยี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training)
การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณอุดมศักดิ์ โทร. 094-958-1668

หัวข้อการอบรมโดยประมาณ

  • หัวข้อการฝึกอบรมอย่างน้อยประกอบด้วย
   • การจัดหาข้อมูลเบื้องต้นมาจัดทำแผนที่ฐาน Base MAP
   • การจัดทำขอบเขตการปกครองของ อบต.
   • การจัดทำลักษณะทางกายภาพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ
   • การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารโรงเรือน
   • การจัดทำรูปร่าง ลักษณะแปลงที่ดินของตำบลให้อยู่ในรูปแบบ Digital Form ด้วยโปรแกรม AutoCAD MAP
   • การนำเข้าภาพระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม (UTM)
   • การกำหนดค่าพิกัดให้ภาพระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม
   • การตัดภาพ ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม (UTM)
   • การ เขียนลายเส้นแปลงที่ดิน (Digitize) (แผนที่แม่บท)
   • การกำหนดค่าข้อมูลให้กับแผนที่แม่บท
   • การแก้ไขแปลงที่ดิน
   • การส่งออกข้อมูลแผนที่ไปเป็นรูปแบบของ ESRI Shape และ LTax3000
   • การเชื่อมต่อข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับแผนที่แปลงที่ดิน
   • การประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ LTax3000

 

 

nara2

 

nara2